27 gennaio 2020

27 gennaio, Ricordo di Primo Levi. Sala Civica di Novellara

Ricordo di Primo Levi

27 gennaio 2020 ore 15:30 | Sala Civica di Novellara | ingresso libero e gratuito